Trang chủ

Ban chấp hành Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2015-2017

 

1. Nguyễn Thị Loan

- Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ CS

 

 2. Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Phó chủ tịch công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1979

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Thành tích: CSTĐ CS

 

3. Nguyễn Thị Xuân

- Chức vụ: Kế toán công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1983

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

 

 

4. Phạm Thị Huế

- Chức vụ: Chủ nhiệm ủy bản kiểm tra Công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ CS

 

5 . Nguyễn Thị Thu Hà

- Chức vụ: Thủ quỹ công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/08/1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Sơ cấp

- Thành tích: CSTĐ CS