Trang chủ

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2015-2016

 

1. Đặng Thị Bích Liên

- Chức vụ: Hiệu trưởng

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1969

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ TP

    

 

2. Phạm Thị Huế

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ CS

 

 

3. Vũ Thị Thanh Nhàn

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng

- Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ TP