Trang chủ

Chi ủy

CHI ỦY NHIỆM KỲ 2015-2017

 

1. Đặng Thị Bích Liên

- Chức vụ: Bí thư Chi bộ

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1969

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ TP

 

2. Phạm Thị Huế

- Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1972

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ CS

 

3. Nguyễn Thị Loan

- Chức vụ: Ủy viên

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/07/1975

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Thành tích: CSTĐ CS