Trang chủ

Giới thiệu

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2009-2010
Ngày đăng 07/09/2009 | 12:00 | Lượt xem: 826

    Hòa cùng niềm vui chung với các thầy cô giáo và các em học sinh trên khắp mọi miền tổ quốc trong ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường" , sáng 5/9/2009, trường tiểu học Kim Đồng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới - năm học 2009 - 2010.

  Đến dự và chung vui với thầy và trò nhà trường tiểu học Kim Đồng có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Quận Ủy viên – Trưởng Phòng Nội Vụ Quận Ngô Quyền; 

Đại biểu địa phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể, đại diện các khu dân cư phường Gia Viên,

Phía Hội Cha Mẹ học sinh: có các cô bác trong Ban thường trực Hội CMHS, đại diện phụ huynh của 15 lớp cùng tham dự lễ  khai giảng năm học mới.           

      B­ưíc vµo n¨m häc 2009- 2010 tr­ưêng tiÓu häc Kim §ång cã 486  em häc sinh chia lµm 15 líp : 100% häc sinh ®ưîc häc 2 buæi/ngµy.

Lµ n¨m häc thø ba ngµnh gi¸o dôc tiÕp tôc thùc hiÖn chØ thÞ 06/CT -TW cña Bé chÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo tÊm gư¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh", n¨m häc thø tư thùc hiÖn chØ thÞ 33/CT --TTg vÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc. Cuéc vËn ®éng "hai kh«ng" cña ngµnh- . N¨m  häc tiÕp tôc thùc hiÖn tèt NghÞ QuyÕt 32/NQ- CP  cña ChÝnh Phñ vÒ gi¶m thiÓu tai n¹n, chèng ïn  t¾c giao th«ng, cuéc vËn ®éng "x©y dùng trưêng häc th©n thiÖn – häc sinh tÝch cùc".

Víi chñ ®Ò "N¨m häc ®æi míi qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lư­îng gi¸o dôc" Héi ®ång gi¸o dôc tr­ưêng tiÓu Kim §ång quyÕt t©m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®ưîc trong n¨m häc 2008- 2009.

            TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­ưîng gi¸o dôc toµn diÖn, n©ng cao chÊt lưîng ®éi ngò, chÊt lưîng qu¶n lý nh»m ®¸p øng viÖc ®æi míi ch­ư¬ng  tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa.

          -T¨ng cưêng CSVC theo h­ưíng chuÈn ho¸ vµ thùc hiÖn  tèt h¬n n÷a c«ng t¸c XHHGD.

          -T¨ng c­ưêng gi¸o dôc tư t­ưëng chÝnh trÞ vµ phÈm chÊt nhµ gi¸o, gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh.

          -T¨ng c­ưêng kû cư¬ng nÒ nÕp, coi träng an ninh, gi÷ g×n trËt tù, ng¨n chÆn c¸c hiÖn tưîng tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi.

          -X©y dùng v÷ng m¹nh c¸c ®oµn thÓ trong trưêng- ®Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua, t¹o m«i trưêng gi¸o dôc lµnh m¹nh.

          -PhÊn ®Êu x©y dùng 100% c¸c phßng häc ®¹t chuÈn, sao cho trưêng ra trưêng, líp ra líp, thÇy ra thÇy, trß ra trß, thùc sù ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc.

                      

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket