Trang chủ

Giới thiệu

LỄ KHAI GIẢNG MỚI 2010 - 2011
Ngày đăng 05/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 818

Mùa thu của các em học sinh đến ngày khai trường. Một năm học mới lại bắt đầu. Hòa cùng không khí của ngày hội đến trường sáng ngày 5/9/2010 trường tiểu học Kim Đồng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2010 – 2011.

Về dự lễ khai giảng gồm có:

·        Ông Đặng Chinh Thưởng: Ủy viên thường vụ - Trưởng công an quận

·        Ông Phạm Văn Đức Quận ủy viên – Phó ban tổ chức Quận ủy

·        Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Ngô Quyền

·        Cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư trên đại bàn phường.

·         Các cô bác trong ban thường trực hội cha mệ học sinh và đại diện chi hội của 15 lớp tới dự cùng toàn thể các thầy cô giáo trong BGH nhà trường, trong hội đồng sư phạm và gần 500 HS trường tiểu học Kim Đồng về dự đông đủ.

Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các thầy cô trong ban giám hiệu trong hội đồng sư phạm nhà trường và các em học sinh trong khối 2,3,4,5 đã chào đón học sinh khối lớp 1- những cánh chim non nớt lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng.Khuôn mặt các em thể hiện rõ niềm vui trong ngày hội lớn này.Các em trong bộ đồng phục mới của mình, tay vẫy cờ, đi bên là cô giáo chủ nhiêm và đại diện cha mẹ học sinh các lớp tươi vui bước tới sự chào đón của toàn bộ nhà trường. Đại diện các lớp đã có những bó hoa tươi thắm gửi tặng tới ban giám hiệu nhà trường.

Tiếp tục chương trình la các màn biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới.Sau nghi lễ chào cờ,cô Phạm Thị Bích Ngọc- Phó hiệu trưởng nhà trường lên đọc thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai truờng đầu tiên.Các em đều chú ý lắng nghe và thầm hứa sẽ học tập tốt để không phụ sự mong đợi của Bác.Cô Bùi Thị Cương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo thành tích của thầy và trò trong năm học 2009-2010 và phương hướng hoạt động năm học 2010-2011.

Víi chñ ®Ò "Tiếp tc ®æi míi qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lư­îng gi¸o dôc" Héi ®ång gi¸o dôc tr­ưêng tiÓu Kim §ång quyÕt t©m ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®ưîc trong n¨m häc 2009- 2010.

TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­ưîng gi¸o dôc toµn diÖn, n©ng cao chÊt lưîng ®éi ngò, chÊt lưîng qu¶n lý nh»m ®¸p øng viÖc ®æi míi ch­ư¬ng  tr×nh thay s¸ch gi¸o khoa.

                -T¨ng cưêng CSVC theo h­ưíng chuÈn ho¸ vµ thùc hiÖn  tèt h¬n n÷a c«ng t¸c XHHGD.

                -T¨ng c­ưêng gi¸o dôc tưưëng chÝnh trÞ vµ phÈm chÊt nhµ gi¸o, gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh.

                -T¨ng c­ưêng kû cư¬ng nÒ nÕp, coi träng an ninh, gi÷ g×n trËt tù, ng¨n chÆn c¸c hiÖn tưîng tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi.

                -X©y dùng v÷ng m¹nh c¸c ®oµn thÓ trong trưêng- ®Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua, t¹o  m«i trưêng gi¸o dôc lµnh m¹nh.

                -PhÊn ®Êu x©y dùng 100% c¸c phßng häc ®¹t chuÈn, sao cho trưêng ra trưêng, líp ra líp, thÇy ra thÇy, trß ra trß, thùc sù ®¹t hiÖu qu¶ gi¸o dôc.

 

Cô cũng thay mặt nhà trường cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và chi hội cha mẹ học sinh đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện mọi mặt cho các hoạt động của nhà trường.

Kết thúc phần lễ khai giảng, cô hiệu trưởng đã đánh trống khai giảng báo hiệu năm học mới bắt đầu. Các em học sinh đại diện các lớp theo tiếng trống trường thả những chùm bóng bay kèm khẩu hiệu của các khối lớp dưới ánh mắt dõi theo của học sinh toàn trường.

Học sinh toàn trường còn được tham gia các trò chơi dân gian vui khoẻ có ích.Các em ai cũng thuộc các bài hát đồng giao.Không khí vui tươi trước một năm học mới thể hiện trên khuôn mặt và nụ cười của các em.

Buổi lễ khai giảng của thầy và trò trường Tiểu học Kim Đồng đã thành công tốt đẹp.

 

 

 

dsc00910 - Upanh.com dsc00890 - Upanh.com

 

copy_of_dsc00897 - Upanh.com