Trang chủ

Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG (2008-2009)
Ngày đăng 05/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 449

tr­êng tiÓu häc kim ®ång                                                                                        

          Thêi kho¸ biÓu buæi  s¸ng (2008- 2009)     

  

Thø

P4-1a1

YÕn

P5-1A2

Thuú

P6- 1A3

Hoµn

P1-2a1

L.Nga

P2-2A2

n. Hµ

P3- 2A3

huyÒn

P16-3a1

TiÖp

P15- 3A2

nguyÖt

P13-3A3

Dung

P10-4A1

TuyÕn

P11-4A2

thu

P12-4A3

H»ng

P9-5A1

p. huÕ

P8-5A2

p. hµ

P7-5A3

B.lan

2

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê-sh

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

Chµo cê

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

§¹o ®øc

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

To¸n

To¸n(bs)

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

TËp ®äc

To¸n(bs)

§¹o ®øc

C. t¶

C. t¶

C. t¶

C. t¶

C. t¶

C. t¶

3

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

Thñ c«ng

T. Dôc

C. t¶

To¸n

C. t¶

Tin

LT&C

To¸n

M.ThuËt

To¸n

To¸n

ThÓ dôc

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

M.ThuËt

To¸n

To¸n

C. t¶

TËp ®äc

Tin

To¸n

LT&C

To¸n

LT&C

ThÓ dôc

M. ThuËt

M. ThuËt

To¸n

To¸n

H§TT

K.ChuyÖn

Tin

T. Dôc

Tù häc

To¸n

M. ThuËt

ThÓ dôc

LT&C

Tù häc

LT&C

To¸n

TNXH

Thñ c«ng

TNXH

K.ChuyÖn

C. t¶

K.ChuyÖn

TËp ®äc

M. ThuËt

Tù häc

K.chuyÖn

K.chuyÖn

K.chuyÖn

ThÓ dôc

Tù häc

To¸n (bs)

4

T. ViÖt

T. ViÖt

To¸n

To¸n

M. ThuËt

TËp ®äc

¢. Nh¹c

To¸n

To¸n

ThÓ dôc

M. ThuËt

TËp ®äc

K.chuyÖn

To¸n

T. anh

T. ViÖt

T. ViÖt

Thñ c«ng

T. anh

TËp ®äc

To¸n

To¸n

¢. Nh¹c

M. ThuËt

TËp ®äc

TËp ®äc

To¸n

ThÓ dôc

TËp ®äc

To¸n

Thñ c«ng

¢. Nh¹c

T. ViÖt

TËp ®äc

To¸n

T. anh

LT&C

LT&C

LT&C

TLV

TLV

ThÓ dôc

To¸n

M. ThuËt

TËp ®äc

ThÓ dôc

ThÓ dôc

T. ViÖt

LT&C

T.C«ng(bs)

To¸n (Bs)

TNXH

T.ViÖt(bs)

T.ViÖt(bs)

K. häc

To¸n

TLV

Tù häc

 T. dôc

Tù häc

5

T. ViÖt

T. ViÖt

T. Anh

¢. Nh¹c

TËp viÕt

M. ThuËt

T.ViÖt

T. Dôc

To¸n

LT&C

ThÓ dôc

LT&C

To¸n

To¸n

To¸n

T. ViÖt

T. ViÖt

M. ThuËt

  T. anh

T. Dôc

To¸n

Tù häc

C. t¶

To¸n (bs)

ThÓ dôc

LT&C

To¸n

To¸n(bs)

T. anh

TLV

¢. Nh¹c

To¸n

T. ViÖt

To¸n

To¸n

C. t¶

T. Dôc

To¸n

T. dôc

To¸n

To¸n

K. häc

T. anh

To¸n (bs)

ThÓ dôc

T. Anh

TNXH

T. ViÖt

TËp viÕt

¢. Nh¹c

T.c«ng(bs)

C. t¶

T.viÖt

T.ViÖt

K. häc

K.

ThÓ dôc

H§TT

Tù häc

H§TT

6

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

To¸n

Tin

T. Dôc

To¸n

TLV

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

To¸n

L. Sö

T. ViÖt

T. ViÖt

T. ViÖt

Tin

To¸n

To¸n

TLV

TNXH

TNXH

TLV

K.häc

§Þa lÝ

M. ThuËt

TLV

§Þa lÜ

To¸n

To¸n

To¸n

TLV

To¸n (bs)

TLV

T, c«ng

T.c«ng

TN-TC

KÜ ThuËt

TLV

TLV

TLV

M. ThuËt

To¸n

Sinh ho¹t

Sinh ho¹t

Sinh ho¹t

C. t¶

C. t¶

H§TT

M. ThuËt

H§TT

C. t¶

H§TT

H§TT

H§TT

LT&C

LT&C

LT&C

Visitor Tracking

User Online: 2278
Total visited: 4959328

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh