Trang chủ

Thời khóa biểu

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU (2008-2009)
Ngày đăng 05/11/2008 | 12:00 | Lượt xem: 432

­êng tiÓu häc kim ®ång                                                                                    

          Thêi kho¸ biÓu buæi  chiÒu (2008- 2009)     

  

Thø

P4-1a1

YÕn

P5-1A2

Thuú

P6- 1A3

Hoµn

P1-2a1

L.Nga

P2-2A2

n. Hµ

P3- 2A3

huyÒn

P16-3a1

TiÖp

P15- 3A2

nguyÖt

P13-3A3

Dung

P10-4A1

TuyÕn

P11-4A2

thu

P12-4A3

H»ng

P9-5A1

p. huÕ

P8-5A2

p. hµ

P7-5A3

B.lan

2

§¹o ®øc

§¹o ®øc

§¹o ®øc

TNXH

§¹o ®øc

§¹o ®øc

TNXH

TËp ®äc

TËp ®äc

L. Sö

§¹o ®øc

§¹o ®øc

Tin

K. häc

K. häc

T.ViÖt (bs)

T.ViÖt (bs)

T.ViÖt (bs)

Tù häc

Tù häc

T.c«ng

§¹o ®øc

TËp ®äc

TËp ®äc

§Þa lÜ

L.sö

L. sö

Tin

§¹o ®øc

§¹o ®øc

Tù häc

Tù häc

Tù häc

T.C«ng

T.C«ng

Tù häc

To¸n (bs)

T. Dôc

T. Dôc

§¹o ®øc

§Þa lÝ

KÜ thuËt

K. häc

Tin

Tù häc

H§TT

H§TT

H§TT

H§TT

H§TT

H§TT

Tù häc

Tù häc

Tù häc

Tù häc

Tù häc

Tù häc

§¹o ®øc

Tin

KÜ thuËt

3

To¸n

To¸n(bs)

M. ThuËt

To¸n

TN

T. anh

Tin

To¸n

¢. Nh¹c

T. Anh

To¸n (Bs)

¢. Nh¹c

L. Sö

K.chuyÖn

LT&C

To¸n(bs)

T. Anh

Thñ c«ng

C. t¶

¢. Nh¹c

TN

Tin

T. anh

TËp ®äc

¢. Nh¹c

T.viÖt (bs)

K. häc

§Þa lÜ

TviÖt(bs)

T.viÖt(bs)

Tù häc

Tù häc

T. Anh

TNXH(bs)

M. ThuËt

¢. Nh¹c

T. Anh

L. ch÷

C. t¶

Tin

¢. Nh¹c

T.viÖt (bs)

K.ThuËt

Tù häc

K.chuyÖn

H§TT

H§TT

¢. Nh¹c

Tù häc

T. anh

M. ThuËt

L. ch÷

TNXH

 

Tin

T. anh

To¸n (bs)

¢. Nh¹c

H§TT

KÜ thuËt

4

¢. Nh¹c

M. ThuËt

To¸n(bs)

§¹o ®øc

LT&C

TNXH

To¸n (bs)

Tin

T. anh

To¸n

KÜ thuËt

M. ThuËt

TËp ®äc

¢. Nh¹c

To¸n (bs)

T. Anh

Thñ c«ng

Tù häc

¢. Nh¹c

To¸n (bs)

Tù häc

T.viÖt (Bs)

Tin

M. ThuËt

To¸n (bs)

¢. Nh¹c

T. Anh

To¸n (bs)

KÜ thuËt

T.viÖt(bs)

M. ThuËt

T. anh

H§TT

To¸n (Bs)

Tù häc

LT&C

Tù häc

M. ThuËt

¢. Nh¹c

T. Anh

T.vުt (bs)

Tin

¢. Nh¹c

L. Sö

Tù häc

Thñ c«ng

¢. Nh¹c

ThÓ dôc

T. Dôc

T. Anh

H§TT

T. Anh

L. ch÷

 

M. ThuËt

Tù häc

Tin

TviÖt (bs)

§Þa lÝ

¢. Nh¹c

5

To¸n

T.ViÖt(bs)

T.ViÖt(bs)

Tù häc

TNXH

TËp viÕt

M. ThuËt

¢. Nh¹c

TNXH

T.ViÖt(bs)

T. Anh

¢. nh¹c

TLV

KÜ thuËt

Tin

T.viÖt (bs)

Tù häc

Tù häc

T.ViÖt(Bs)

T.viÖt (bs)

Tù häc

¢. Nh¹c

To¸n (bs)

Tù häc

Tù häc

M. ThuËt

T. Anh

Tù häc

¢. Nh¹c

Tin

T.Dôc (bs)

M. ThuËt

¢. Nh¹c

H§TT

Tù häc

T.ViÖt(bs)

Tù häc

Tù häc

T. Anh

¢. Nh¹c

Tin

T.ViÖt(bs)

KÜ thuËt

TLV

M. ThuËt

 

 

 

M. ThuËt

H§TT

¢. Nh¹c

L. Ch÷

T. Anh

T. c«ng

KÜ thuËt

Tin

Tù häc

M. ThuËt

T.viÖt(bs)

¢. Nh¹c

6

To¸n (Bs)

To¸n (Bs)

To¸n (Bs)

To¸n (Bs)

TLV

To¸n (bs)

TNXH-TC

To¸n

TLV

To¸n (Bs)

KÜ thuËt

To¸n (bs)

T. Anh

To¸n (bs)

K. häc

TNXH(bs)

TNXH(bs)

TNXH

Tù häc

T.viÖt (bs)

Tù häc

T.viÖt (bs)

TN-TC

T.viÖt (bs)

T.viÖt (bs)

To¸n (bs)

KÜ thuËt

T.viÖt(bs)

T. Anh

TLV

Tù häc

T.Dôc (bs)

T.Dôc (bs)

T.viÖt (Bs)

Tù häc

T.ViÖt(Bs)

H§TT

T.viÖt (bs)

H§TT

Tù häc

Tù häc

Tù häc

K. häc

K. häc

T. Anh

 

 

 

T. Dôc

H§TT

 T. Dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitor Tracking

User Online: 1922
Total visited: 4959365

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh