Trang chủ

Kế hoạch

Hướng dẫn việc đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm nhà giáo trong quá trình thanh tra, kiểm tra
Ngày đăng 18/12/2013 | 12:00 | Lượt xem: 352

  Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ - CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục, căn cứ tình hình thực tế khi triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành một số lĩnh vực, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn việc đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm nhà giáo trong quá trình thanh tra, kiểm tra

           

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              THANH TRA                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 21/2013/HD - TTr                                  Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Việc đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm nhà giáo

trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

 


Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ - CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giáo dục, căn cứ tình hình thực tế khi triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành một số lĩnh vực, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn việc đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm nhà giáo trong quá trình thanh tra, kiểm tra như sau:

A. Thanh tra, kiểm tra đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục

Để đánh giá xếp loại các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong một giai đoạn nhất định, đoàn thanh tra tập trung kiểm tra một số nội dung chủ yếu sau:

  1. Thanh tra Công tác Quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục.
  2. Thanh tra Cơ sở vật chất kỹ thuật.
  3. Thanh tra Việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong cơ sở giáo dục.

(Các nội dung thanh tra trên được thiết kế trong 3 mẫu biên bản thanh tra)

Khi thanh tra các nội dung được xếp theo 4 loại: Tốt, Khá, Đạt yêu cầu, Chưa đạt yêu cầu. Khi đánh giá xếp loại từng nội dung phải căn cứ nhận xét từng tiêu chí, cân nhắc các tiêu chí trọng tâm và tình hình mặt bằng, yêu cầu chung, thực tế của địa phương để xếp loại. Sau đây là hướng dẫn xếp loại từng nội dung và xếp loại chung cơ sở giáo dục:

            I. Công tác quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục

Trong biên bản thanh tra có 6 tiêu chí:

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

2. Công tác tổ chức.

3. Công tác quản lý hành chính.

4. Công tác quản lý tài chính.

5. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

6. Công tác quản lý, kiểm tra của BGH.

Khi kiểm tra xem xét xếp loại nội dung này cần đánh giá từng tiêu chí. Trong mỗi tiêu chí chú ý các vấn đề trọng tâm để quyết định việc xếp loại. Sau đây là một số gợi ý:

Tiêu chí 1. Lưu ý việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung trực tiếp thủ trưởng phụ trách.

Tiêu chí 2. Lưu ý các vấn đề tại các mục 2.3; 2.4; 2.5

Tiêu chí 3. Lưu ý các vấn đề tại các mục 3.2; 3.3; 3.4

Tiêu chí 4. Lưu ý việc thực hiện các khoản thu, sử dụng theo mục đích;  quy trình, thủ tục huy động xã hội hóa giáo dục; thực hiện các quy định, nguyên tắc tài chính.

Tiêu chí 5. Lưu ý các biện pháp và kết quả đã đạt được trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, quản lý nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiêu chí 6. Lưu ý các vấn đề tại các mục 6.1; 6.2; 6.3; 6.4

Cụ thể xếp loại:

  1. Tốt: Các tiêu chí 1; 2; 3; 6 ở mức độ loại Tốt, nội dung 4; 5 ở mức độ  loại Khá trở lên.
  2. Khá: Các tiêu chí 1; 2; 3; 6 ở mức độ loại Khá trở lên, nội dung 4; 5 ở mức độ  loại ĐYC trở lên.
  3. Đạt yêu cầu: Các tiêu chí xếp loại Đạt yêu cầu trở lên.
  4. Chưa đạt yêu cầu: Một trong các tiêu chí chưa Đạt yêu cầu.

II. Cơ sở vật chất kỹ thuật

Trong biên bản thanh tra có 4 tiêu chí:

1. Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm.

2. Phòng học, phòng làm việc, chức năng và các công trình khác.

3. Việc quản lý bảo quản và sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học.

4. Công tác quản lý tài sản.

Xếp loại:

1. Tốt: Các tiêu chí 1; 2; 3; 4 ở mức độ loại Tốt.

2. Khá: Các tiêu chí 1; 2; 3; 4 ở mức độ loại Khá trở lên.

3. Đạt yêu cầu: Các tiêu chí xếp loại Đạt yêu cầu trở lên.

4. Chưa đạt yêu cầu: Một trong các tiêu chí xếp loại chưa Đạt yêu cầu.

III. Việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học trong cơ sở giáo dục

            Trong biên bản thanh tra có 3 tiêu chí:

Tiêu chí 1. Quy mô phát triển của cơ sở giáo dục.

Tiêu chí 2. Tổ chức dạy và học.

Tiêu chí 3. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Xếp loại:

1. Tốt: Tiêu chí 2 xếp loại Tốt, Tiêu chí 1; 3 xếp loại loại Khá trở lên.

2. Khá:  Tiêu chí 2 xếp loại Khá; Tiêu chí 1; 3 xếp  loại Khá trở lên.

3. Đạt yêu cầu: Tiêu chí 2 xếp loại ĐYC; Tiêu chí 1; 3 xếp loại Đạt yêu cầu trở lên.

4. Chưa đạt yêu cầu: Tiêu chí 2 Chưa đạt yêu cầu.

IV. Xếp loại chung:

Công tác quản lý (1)

CSVC KT (2)

Nhiệm vụ dạy và học (3)

Xếp loại chung

Tốt

Khá trở lên

Tốt

Tốt

Tốt

ĐYC trở lên

Khá

Khá

Khá

ĐYC trở lên

Tốt

Khá

Khá

ĐYC trở lên

Khá

Khá

Khá

ĐYC trở lên

ĐYC

ĐYC

ĐYC

ĐYC trở lên

ĐYC

ĐYC

ĐYC

ĐYC trở lên

Khá

ĐYC

Một trong các nội dung (1); (3) chưa ĐYC

Chưa ĐYC

 

B. Thanh tra, kiểm tra Hoạt động sư phạm nhà giáo

Khi tiến hành Thanh tra, kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo cần phải có đánh giá, xếp loại để ghi nhận sự cố gắng, quá trình phấn đấu của mỗi nhà giáo qua từng năm học. Việc đánh giá xếp loại theo bốn mức độ: Tốt, Khá, trung bình, yếu. Cụ thể như sau:

I. Đánh giá xếp loại ở từng lĩnh vực

     1. Phẩm chất đạo đức lối sống: Gồm 4 tiêu chí:

            Tiêu chí 1. Chấp hành pháp luật.

            Tiêu chí 2. Chấp hành các quy định của ngành.

            Tiêu chí 3. Đạo đức, nhân cách, lối sống.

            Tiêu chí 4. Ý thức tham gia các hoạt động khác.

 Khi kiểm tra nội dung này cán bộ thanh tra, kiểm tra phải căn cứ vào phiếu nhận xét đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm do hiệu trưởng cung cấp đồng thời thu thập thông tin tại thời điểm thanh tra, kiểm tra để từ đó đánh giá, xếp loại.

            1.1. Xếp loại tốt: 

- Cả 03 tiêu chí 1,2,3 được đánh giá tốt.

- Tiêu chí 4 được đánh giá từ bình thường trở lên.

            1.2. Xếp loại khá

- Tiêu chí 1,3 được đánh giá tốt.

            - Tiêu chí 2 giáo viên còn vi phạm một số các quy định của ngành nhưng ở mức độ nhẹ có thể khắc phục được ngay.

- Tiêu chí 4 được đánh giá từ bình thường trở lên.

1.3. Xếp loại trung bình

- Tiêu chí 1 và 2 giáo viên còn vi phạm nhưng ở mức độ nhẹ có thể khắc phục hoặc đã khắc phục.

            - Tiêu chí 3,4 được đánh giá từ bình thường trở lên.

1.4. Xếp loại yếu

            - Các trường hợp còn lại.         

     2. Kiến thức: Gồm 4 tiêu chí:

            Tiêu chí 1. Kiến thức về bộ môn.

            Tiêu chí 2. Kiến thức về tin học.

            Tiêu chí 3. Kiến thức tâm lý, giao tiếp.

            Tiêu chí 4. Nhận biết về địa phương.

 Cán bộ thanh tra, kiểm tra có thể đối thoại, thảo luận trực tiếp với giáo viên hoặc thông qua tổ nhóm chuyên môn, lãnh đạo nhà trường hoặc qua xem xét, hồ sơ, giáo án, giờ dạy... thu thập thông tin để đánh giá kiến thức của giáo viên, trong đó có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên sâu, kiến thức về phương pháp giảng dạy ...   

2.1. Xếp loại tốt: 

            - Tiêu chí 1 được đánh giá tốt.

            - Ba tiêu chí 2,3,4 được đánh giá khá trở lên.

2.2. Xếp loại khá

            - Tiêu chí 1,3 được đánh giá khá.

- Hai tiêu chí 2,4 được đánh giá bình thường trở lên.

2.3. Xếp loại trung bình

            - Tiêu chí 1 được đánh giá bình thường.

- Một trong 3 tiêu chí 2 hoặc 3 hoặc 4 được đánh giá chưa tốt, hai tiêu chí còn lại được đánh giá bình thường trở lên.

2.4. Xếp loại yếu

            - Các trường hợp còn lại.         

            3. Kỹ năng sư phạm và việc thực hiện quy chế chuyên môn.

            - Gồm 06 tiêu chí:

            Tiêu chí 1. Thực hiện chương trình.

            Tiêu chí 2. Bài soạn.

            Tiêu chí 3. Sử dụng PPGD,ĐMPP, sử dụng ĐDTBDH

            Tiêu chí 4. Tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp, không khí lớp học hiệu quả.

            Tiêu chí 5. Kiểm tra đánh giá.

            Tiêu chí 6. Công tác chủ nhiệm nếu có.

            3.1. Xếp loại tốt: 

            - Thực hiện đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học.

            - Giáo án được chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT.

            - Sử dụng PPGD, ĐMPP hợp lý cho tiết dạy tự nhiên, nhẹ nhàng. Tích cực sử dụng ĐDTBDH theo đúng chương trình và có hiệu quả.

            - Linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp giúp học sinh lĩnh hội vững chắc các kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu, giáo dục tình cảm tốt, không khí lớp học thân thiện hiệu quả.

            - Việc kiểm tra lấy điểm đủ và đúng theo quy định so với thời điểm được thanh tra. Chất lượng đề kiểm tra đảm bảo được kiến thức cơ bản và có sự phân loại học sinh. Có trách nhiệm cao trong việc chấm chữa bài đảm bảo sự công bằng trong việc đánh giá kết quả học sinh.

            - Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.

3.2. Xếp loại khá

- Đảm bảo dạy đúng nội dung chương trình và kế hoạch dạy học.

            - Giáo án được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng theo hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT.

            - Sử dụng PPGD, ĐMPP, ĐDTBDH khá hợp lý giúp cho tiết dạy có hiệu quả.

            - Tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp giúp học sinh lĩnh hội chính xác các kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu, không khí lớp học thân thiện hiệu quả.

            - Việc kiểm tra lấy điểm đủ và đúng theo quy định so với thời điểm được thanh tra. Chất lượng đề kiểm tra đảm bảo được kiến thức cơ bản và có sự phân loại học sinh.      

- Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.

3.3. Xếp loại trung bình

- Đảm bảo nội dung chương trình và kế hoạch dạy học.

            - Giáo án được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng.

- Sử dụng PPGD, ĐMPP, ĐDTBDH khá hợp lý giúp cho tiết dạy có hiệu quả.

            - Tổ chức các hoạt động giáo dục trên lớp giúp học sinh lĩnh hội chính xác các kiến thức cơ bản, rèn luyện được những kỹ năng chủ yếu, không khí lớp học thân thiện hiệu quả.

            - Việc kiểm tra lấy điểm đủ và đúng theo quy định so với thời điểm được thanh tra. Chất lượng đề kiểm tra đảm bảo được kiến thức cơ bản và có sự phân loại học sinh.      

- Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.

3.4. Xếp loại yếu

            - Hoàn thành chưa đầy đủ các tiêu chí nêu trên, chất lượng của việc thực hiện nội dung này chưa cao, chưa có hiệu quả.

 

II. Xếp loại giờ dạy

Giờ dạy là một nội dung quan trọng, quyết định việc đánh giá xếp loại giáo viên. Qua dự giờ thăm lớp, cán bộ thanh tra, kiểm tra có thể đánh giá được kiến thức, kỹ năng cần thiết của giáo viên. Thông qua giờ dạy có thể đánh giá được tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên. Việc đánh giá xếp loại giờ dạy được thực hiện theo hướng dẫn của từng cấp học, bậc học, ngành học mà các phòng chuyên môn đã hướng dẫn.

           

III. Xếp loại chung

1. Xếp loại tốt

- Cả 03 nội dung (Phẩm chất đạo đức lối sống; Kiến thức; Kỹ năng sư phạm) được xếp loại tốt.

- Kết quả 02 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 01 tiết dạy đạt loại tốt và 01 tiết đạt loại khá.

2. Xếp loại khá

- Trong 03 nội dung (Phẩm chất đạo đức lối sống; Kiến thức; Kỹ năng sư phạm) có một nội dung xếp loại khá, 02 nội dung còn lại được xếp loại khá trở lên.

- Kết quả 02 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 01 tiết dạy đạt loại khá và 01 tiết đạt loại trung bình.

3. Xếp loại trung bình

- Một trong 03 nội dung (Phẩm chất đạo đức lối sống; Kiến thức; Kỹ năng sư phạm) có một nội dung xếp loại trung bình, 02 nội dung còn lại được xếp loại trung bình trở lên.

- Kết quả 02 tiết dạy được khảo sát tối thiểu phải có 01 tiết dạy đạt loại trung bình trở lên.

4. Xếp loại yếu

-  Các trường hợp còn lại.

 

Chú ý :

Trong trường hợp dự 02 tiết nếu cán bộ thanh tra, kiểm tra thấy chưa thỏa đáng thì dự thêm tiết thứ 03 để việc xếp loại đảm bảo tính khách quan hơn.

 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện đánh giá xếp loại cơ sở giáo dục (nhà trường), hoạt động sư phạm của nhà giáo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Thanh tra Sở GD&ĐT để được hướng dẫn giải quyết./

 

 Nơi nhận:                                                                                   CHÁNH THANH TRA

 - Phòng GD&ĐT quận, huyện;                                                                          (Đã ký)    

 - Các cơ sở giáo dục;

 - TTr lưu.                                                                                                  

 

 

 

                                                                                             Trần Văn Độ 

           

 

 

Thống kê truy cập

Đang online: 2843
Tổng số truy cập: 3478839

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh