Trang chủ

Kế hoạch

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC
Ngày đăng 04/09/2015 | 03:39 | Lượt xem: 915

      UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

 TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Số:     /KH-THKĐ    

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Quận Ngô Quyền, ngày    tháng   năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng dạy

Năm học 2015 - 2016

 

Thực hiện công văn chỉ đạo số 867/GD- ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Sở giáo dục Hải Phòng, kế hoạch số 89/KH-UBND quận Ngô Quyền, chỉ đạo của UBND Quận Ngô Quyền về đẩy mạnh một số hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy;

 Thực hiện công văn số 01/2008/CNTT- PGD và việc triển khai ứng dụng CNTT và thi BGĐT thường niên;

Căn cứ vào nhiệm vụ , kế hoạch hoạt động năm học 2015– 2016 và tình hình thực tế của Nhà trường,

Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và giảng năm học 2015 – 2016 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG

1. Nhân lực:

- Tổng số Cán bộ công nhân viên Nhà trường:   40

- Số Cán bộ giáo viên biết sử dụng máy tính:    35

- 100% giáo viên đứng lớp biết sử dụng máy tính và thiết kế GAĐT.

2. Cơ sở vật chất:

- Số máy tính phục vụ cho quản lí: 10

- Số máy tính dành cho việc học tập của học sinh: 40

- Số máy nối mạng Internet: 50

- Máy chiếu Projector: 06

- Máy Soi: 01

- Phòng dạy Vi tính: 01

- Phòng thư viện: 01

 

 

II.  NỘI DUNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG  NHÀ TRƯỜNG:

1. Hoạt động chuyên môn

          - Từ khối 1 đến khối 5 và tổ Ngoại khóa đều phải lên lớp chuyên đề theo kế hoạch và  100% các tiết lên lớp chuyên đề thể hiện bằng BGĐT. Cùng với việc lên lớp chuyên đề bằng BGĐT, giáo viên tự nghiên cứu các bài dạy hàng ngày, hàng tuần và trong năm nếu thấy bài nào có thể dạy học bằng BGĐT  thì triển khai thu thập tư liệu và xây dựng bài giảng. BGĐT cần có các hình ảnh, phim, hiệu ứng, phần mềm,.... đảm bảo  hiệu quả cho tiết dạy. Ban chỉ đạo và các thành viên trong Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp đỡ những đồng chí giáo viên về mặt kiến thức, kĩ thuật vi tính và sưu tầm các dữ liệu sao cho tiết dạy đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể:

+ Thể hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.

+ Khắc sâu được kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học.

+ Có dấu ấn của việc ứng dụng công nghệ thông tin (thể hiện sự hiệu quả hơn hẳn so với tiết dạy bằng phương pháp truyền thống)

          - Yêu cầu các Tổ trưởng, Khối trưởng chỉ đạo giáo viên trong khối sưu tầm các dữ liệu phục vụ cho việc dạy và học ở tất cả các môn học. Đặc biệt là hai môn Tiếng Việt và Tự nhiên xã hội. Dữ liệu sưu tầm được phải đảm bảo những yêu cầu sau:

+ Dữ liệu phải có chọn lọc và phù hợp với kiến thức bộ môn  giảng dạy.

+ Phục vụ hiệu quả cho các tiết dạy. Dữ liệu có hiệu quả cao thể hiện bằng việc sử dụng cho nhiều bài dạy cho nhiều môn học.

- Hàng tháng mỗi khối nộp 01 GAĐT (hoặc 1 bài có sử dụng tư liệu điện tử có chất lượng) về Ban CNTT nhà trường vào ngày 25 hàng tháng. Đồng chí Trưởng ban sẽ kiểm tra và phân loại những dữ liệu có thể dùng chung cho các môn học ở tất cả các khối lớp để giáo viên khi sử dụng có thể thuận tiện nhất. Nhà trường tổ chức chấm và xét giải vào tháng 4 hàng năm.

- Phân công đồng chí Phó ban và phụ trách thư viện có nhiệm vụ thanh lọc và lưu trữ những GAĐT và dữ liệu sau khi đã qua xử lí.

2. Các hoạt động khác

           - Ban quản trị mạng và ban quản lí trang web của trường hoạt động đều tay có hiệu quả. Thực hiện theo đúng tiến độ, nội dung kế hoạch làm việc đã đặt ra. Cụ thể:

          + Đăng tin, đẩy bài về các hoạt động trong nhà trường lên mạng thường xuyên, hiệu quả. Cụ thể : Mỗi khối 02 bài/tháng ; Trường mỗi tuần viết ít nhất 01 bài gửi lên Website của trường và Quận.

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo với các cấp lãnh đạo cũng như giao lưu học hỏi các đơn vị trong Quận, thành phố đúng tiến độ, thường xuyên có hiệu quả.

- Ban chỉ đạo và các thành viên trong ban chỉ đạo ứng dụng CNTT làm việc sáng tạo, hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho đồng nghiệp trong trường về các hoạt động.

- Phối kết hợp với TPT và các đoàn thể trong trường để thực hiện các phong trào Đội thật sự đạt hiệu quả cao…

3. Các đợt thi trong năm

a. Tổ chức cấp Trường:

Nội dung:

          - Thi GAĐT – DLN – Phần mềm tự viết.

          - Thi  thiết kế giáo án điện tử.

          - Thi hiểu biết kiến thức CNTT.

Hình thức – số lượng:

           - Thi cá nhân:  Đối với các nội dung: Tự thiết kế GAĐT, hiểu biết kiến thức CNTT, điều hành tác nghiệp – Phần mềm tự viết. (Mỗi giáo viên 1-2 GAĐT tham gia dự thi)

           - Thi đồng đội (theo khối): Đối với nội dung: DLN và GAĐT.

Thời gian:

           - Đợt 1: Tuần 3-4 tháng 8/2015.

           - Đợt 2: Tuần 3- 4 tháng 4/2016.  

b. Tham gia thi cấp Quận: Tham gia ngày hội CNTT Quận Ngô Quyền

Nội dung:

            - Thi GAĐT – DLN – Phần mềm tự viết.

            - Thi tự làm giáo án điện tử.

            - Thi hiểu biết kiến thức CNTT.

            - Thi điều hành tác nghiệp.

            - Thi trang Website.

Hình thức – số lượng:

          - Thi cá nhân:  Đối với các nội dung: Tự làm GAĐT, hiểu biết kiến thức CNTT, điều hành tác nghiệp – Phần mềm tự viết. (Mỗi giáo viên 1 -2 GAĐT tham gia dự thi)

           - Thi đồng đội (theo khối): Đối với nội dung: DLN và GAĐT.

Thời gian: Tuần 3 tháng 10/2015.

c. Tham gia thi cấp Thành phố:

- Căn cứ kết quả thi cấp Quận, tham gia ngày hội CNTT Thành phố những nội dung như cấp Quận.

* Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho các cuộc thi khi tổ chức nội dung thi cấp trường, BTC sẽ dựa theo nội dung thi cấp Quận, thành phố để lựa chọn đúng đối tượng giáo viên tham gia thi các cấp. Cụ thể:

- Bài giảng điện tử: Tổ chức cho giáo viên tự thiết kế bài giảng điện tử tại trường trong thời gian từ 13h30'- 14h.

- Dữ liệu nguồn: Giáo viên tham gia xử lý dữ liệu nguồn cho sẵn bằng nhiều cách khác nhau: Sử dụng phần mềm flash, photoshop, cắt phim, chỉnh sửa hình ảnh, chèn phim...

- Thi phần mềm ứng dụng trong công tác dạy và học: Khuyến khích giáo viên tham gia.

- Bắt buộc giáo viên dạy Tin học phải có nội dung tham gia.

4. Các chỉ tiêu cần đạt

+ 90- 95% giáo viên trong trường biết ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

+ Phấn đấu 45-60% cán bộ giáo viên được học chương trình tin học nâng cao, biết soạn bài giảng E-Learning và 80- 85% giáo viên biết thiết kế GAĐT.

+ Tham gia tích cực và có chất lượng ngày hội CNTT quận Ngô Quyền  và ngày hội CNTT thành phố. Phấn đấu đạt  03 giải trong ngày Hội CNTT quận Ngô Quyền. Cụ thể:

* Cấp Quận:

01 giải về tìm hiểu Kiến thức CNTT

01 giải về sản phẩm CNTT

01 giải về sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp.

* Cấp Thành phố: đạt 01 giải về sản phẩm CNTT.

+ Dữ liệu nguồn: Tiếp tục sưu tầm thêm dữ liệu nguồn cho tất cả các môn học. Phấn đấu sưu tầm 90 - 95% dữ liệu của các môn học có hiệu quả sử dụng cao (đối với những bài có thể dạy bằng GAĐT hiệu quả)

+ BGĐT: Phấn đấu trong năm học 2015 – 2016 xây dựng được từ 50-60 bài giảng điện tử có chất lượng ở tất cả các môn học đặc biệt là các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội lớp 1-2-3 và Khoa học, Lịch sử - Địa lí lớp 4-5).

+ Tiếp tục duy trì 5 lớp chất lượng cao. Giáo viên giảng dạy các lớp đó phải sử dụng thành thạo vi tính trong việc soạn giáo án, thiết kế GAĐT; tìm và lưu trữ dữ liệu nguồn phục vụ cho các môn học. Là cốt cán chính về mảng tin học đại diện cho khối.

+ Tiếp tục hoàn thiện các dữ liệu điện tử các môn học theo nội dung PGD - ĐT đã chỉ đạo. Khai thác bổ sung thêm tư liệu dạy học điện tử cho các môn học. Phấn đấu mỗi môn học có thêm 10-12 bài có tư liệu điện tử hiệu quả.

+ Thi giải toán qua mạng cấp trường:  15 giải

Khối 1

3 giải

Khối 4

3 giải

Khối 2

3 giải

Khối 5

3 giải

Khối 3

3 giải

 

 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo và các thành viên

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

 1.  

Đặng Thị Bích Liên          

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 1.  

Vũ Thị Thanh Nhàn         

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 1.  

Nguyễn Thị Loan              

CTCĐ

Phó trưởng ban

 1.  

Lê Thị Tuyết Lan                     

Giáo viên tin học

Thư kí

 1.  

Nguyễn Thị Kim Nhung        

Tổng phụ trách                      

Thành viên

 1.  

Ngô Thị Thu Thảo                

Bí thư Đoàn                           

Thành viên

 1.  

Vũ Hải Yến                        

Khối trưởng Khối 1                  

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thị Thu Thủy      

Khối trưởng Khối 2                  

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hà         

Khối trưởng Khối 3                  

Thành viên

 1.  

Phạm Thị Thanh Hằng           

Khối trưởng Khối 4                

Thành viên

 1.  

Ngô Thị Hoa                   

Khối trưởng Khối 5                  

Thành viên

 1.  

Vũ Thị  Nguyễn Thủy           

Tổ trưởng tổ ngoại khóa           

Thành viên

 1.  

Lê Thị Thu Hà                       

Cán bộ thư viện                       

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thu Nhàn                  

GV khối 5                                

Thành viên

 1.  

Bùi Hữu Tuyến                     

GV khối 5                                

Thành viên

* Nhiệm vụ:

+ Đồng chí Trưởng ban: Xây dựng, triển khai kế hoạch. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và kiểm tra tiến độ thực hiện  kế hoạch.

+ Đồng chí Phó trưởng ban: Cùng với đồng chí Trưởng ban xây dựng kế hoạch, thực hiện, đôn đốc và giúp đỡ các thành viên thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

+ Các thành viên: Tham mưu, tư vấn cho Ban chỉ đạo lên kế hoạch, trực tiếp thực hiện và giúp đỡ mọi cán bộ giáo viên trong trường thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Nhiệm vụ cụ thể của một số thành viên như sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

 

01
 
 

Đặng Thị Bích Liên

Phụ trách chung, duyệt các thông tin chính trước khi  đăng tải lên trang Web. Phụ trách biên tập bài về Chi bộ.

02

Vũ Thị Thanh Nhàn

Duyệt các thông tin. Cập nhật kế hoạch công tác hàng tháng,  hàng tuần của nhà trường lên trangWeb. Duyệt quyết định đưa dữ liệu sưu  tầm vào kho dữ liệu nguồn của nhà trường

03
 

Lê Thị Tuyết Lan

Quản trị mạng; phụ trách việc đưa tin, bài, hình ảnh, quản lý trang Website…

04

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Nhàn

Bùi Hữu Tuyến

Nguyễn Thị Kim Nhung

Quản trị mạng, biên tập vi tính các bài viết, chụp ảnh. Phụ trách bài viết về nhà trường, Công đoàn , về HĐ Đội, bài  viết của học sinh.

05
 

Vũ Hải Yến

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Hà

Phạm Thị Thanh Hằng

Ngô Thị Hoa

Vũ Thị  Nguyễn Thủy

Biên tập  bài  cập nhật  về các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của bộ phận khối mình phụ trách

06

Lê Thị Thu Hà

Đưa tin về các Bài giảng điện tử, dữ liệu nguồn phục vụ dạy học ở các lớp lên trang Web.  Cập nhật đưa tin về các văn bản quy định của cấp trên, của ngành lên trang Web

07

Ngô Thị Thu Thảo

Phụ trách biên tập bài về hoạt động Đoàn.

 

2. Trang bị cơ sở vật chất:

- Xây dựng các lớp chất lượng cao có trang bị máy tính.

- Tăng cường hiệu quả sử dụng của các máy vi tính trong nhà trường.

- Bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc: Laptop; Máy chiếu; Máy soi...

- Kết nối mạng Internet đường truyền tốc độ cao

3. Những công việc cụ thể:

          - Thành lập Ban CNTT của nhà trường, lên kế hoạch hoạt động của mảng CNTT trong nhà trường trong năm, theo học kì và hàng tháng.

          - Quản lí trang Website đảm bảo về hình thức, nội dung có đủ các chuyên mục  thể hiện rõ hoạt động của các bộ phận trong nhà trường; tin tức  đưa lên thường xuyên cập nhật đúng thời gian mang tính thời sự, phục vụ các hoạt động của trường.

- Tăng cường việc tự học, bồi dưỡng tại chỗ cho giáo viên để nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ... phục vụ cho việc giảng dạy - học tập của giáo viên và học sinh ở tất cả các khối lớp.

 - Tạo điều kiện cho GV đi học bồi dưỡng kiến thức Tin học nâng cao (Macro Flash ; Photo Shop, Adobe Captivate, Adobe Presenter…).

- Tổ chức thi ƯD CNTT cấp trường theo 2 đợt:

                +  Đợt 1: Tuần 3- 4 tháng 8/2015.

                +  Đợt 2: Tuần 3- 4 tháng 4/2016.   

- Tổ chức tập huấn cho GV cách viết và đưa tin bài lên Website của trường.

          - Quản lí việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cấp trên qua địa chỉ Email và qua Website. Tiếp tục cùng với ngành giáo dục xây dựng "Quận điện tử" của thành phố và cả nước.

          - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của Thư viện Tư liệu dạy học điện tử. Khuyến khích giáo viên soạn và dạy bằng bài giảng điện tử có chất lượng. Tăng cường tuyển chọn sưu tầm làm phong phú ngân hàng BGĐT và dữ liệu nguồn.

          - Chỉ đạo, khuyến khích giáo viên tích cực viết và tham gia diễn đàn trao đổi trên Website của nhà trường.

           - Chỉ đạo Ban CNTT nhà trường tham gia có chất lượng Ngày hội CNTT quận Ngô Quyền .

            - Chỉ đạo việc giải toán qua mạng có chất lượng ở tất cả các khối lớp. Chỉ đạo các giáo viên phụ trách tiến hành cho học sinh  giải bài theo tuần (có thể tập dượt các dạng bài trong sách bài tập sau đó tiến hành giải trên mạng). Hàng tuần, giáo viên báo cáo kết quả giải toán trên mạng của học sinh khối mình phụ trách. Dựa trên kết quả báo cáo, BGH tổng hợp kết quả nhận xét đánh giá thi đua đối với từng giáo viên và đôn đốc, chỉnh sửa kịp thời những trường hợp chậm tiến độ.

           - Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện chương trình thời khoá biểu của giáo viên dạy Tin học từ khối 2-5.

4. Thiết lập Hồ sơ quản lí:

           - Cán bộ quản lý có kế hoạch chỉ đạo, có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu.

           - Có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và đầu tư bổ sung trang thiết bị.

            - Giáo viên giảng dạy Tin học có Nhật kí phòng máy và đủ các loại hồ sơ theo yêu cầu. (như một giáo viên dạy văn hoá)

          - Có kế hoạch thu chi tài chính phục vụ cho việc thực hiện ứng dụng CNTT có hiệu quả và đúng quy định.

5. Phát động Thi đua và Xây dựng chế độ khen thưởng.

- Coi đây là một trong những hoạt động được tính vào tiêu chí thi đua của cán bộ – giáo viên nhà trường. Ban chỉ đạo có kế hoạch đề xuất với Hiệu trưởng đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong đợt thi BGĐT và Tư liệu dạy học điện tử cấp Trường – Cấp Quận.

- Thông báo quyền lợi đối với những cá nhân có thành tích trong kì thi cấp Quận:

+ Các BGĐT xếp loại A được cộng 02 điểm trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận.

+ Các BGĐT xếp loại B được cộng 01 điểm trong kì thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận.          

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ, khối;

- Lưu:VT, PHT.           

NGƯỜI LẬP

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Thanh Nhàn

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                    (Đã ký)                                                      

 

 

     Đặng Thị Bích Liên

Thống kê truy cập

Đang online: 3042
Tổng số truy cập: 3478929

Thời tiêt các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh