Trang chủ

Tin hoạt động

Kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Ngày đăng 02/10/2017 | 12:18 | Lượt xem: 167

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /KH-THKĐ

Gia Viên, ngày     tháng   năm 2017

 

                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-BCĐ XDXHHT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ban chỉ đạo đề án xây dựng xã hội học tập quận Ngô Quyền về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Kim Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn thể  cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập,

- Tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thói quen đọc sách, khai thác thông tin trên mạng Interrnet, sử dụng sách điện tử thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực văn hóa,  kinh tế, chính trị, xã hội, chuyên môn nghiệp vụ…  để có được những thông tin hữu ích phục vụ đời sống, công tác, học tập.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường; qua đó khuyến khích mọi người chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

II. CHỦ ĐỀ:

"Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, xây dựng quê hương, đất nước"

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 diễn ra từ ngày 02 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 08 tháng 10 năm 2017.

- Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 07 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2017 (thứ hai), tại hội trường Trường Tiểu học Kim Đồng.

IV. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

- Tổ chức ngày hội đọc sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh  vào ngày 02/10/2017

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường : "Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, xây dựng quê hương, đất nước"

- Tổ chức phát thanh măng non : tuyên truyền, hưởng ứng trong học sinh toàn trường về mục đích ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

- Tổ chức giới thiệu sách và các tài liệu điện tử  trên trang website của nhà trường.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đ/c Đặng Thị Bích Liên- Hiệu trưởng: Phụ trách chung

2. Đ/c Phạm Thị  Huế- Phó Hiệu trưởng : Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch của trường; tổng hợp kết quả hoạt động của các bộ phận có liên quan trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời để báo cáo về Phòng giáo dục trước ngày 13/10/2017

3. Đ/c Lê  Thị Thu Hà nhân viên thư viện +  đ/c Đào Quyết Thắng : Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, các tài liệu điện tử trên trang website của nhà trường.

4. Chi đoàn+  Đ/c Lê  Thị Thu Hà sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp + sắp xếp bàn ghế, sách tại Hội trường trong ngày hội đọc sách.

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung Tổng phụ trách Đội: Tổ chức phát thanh  măng non trên hệ thống đài phát thanh của trường.

6. Tổ chuyên biệt, tự chọn + Tổ bảo vệ: Phụ trách trang trí phông, treo băng rôn, âm thanh, ánh sáng…

7. Chi đoàn: Viết tin bài, chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2017 cập nhật lên trang Web của trường.

  Trên đây là kế họach " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2017".  Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT; (Để báo cáo)

- BGH;

- Các tổ, khối;

- Chi đoàn;

- TPT;

- Lưu:VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thị Huế